En inkluderande teknikbransch – nu eller aldrig, fyller snart två år!

1 sep 2023

Min bebis fyller snart två år!

Inte en människobebis, det var länge sen jag hade en sådan, men min rapport En inkluderande teknikbransch – nu eller aldrig!  Fyller snart år! I januari 2021 lanserade jag rapporten och det var nästan som att släppa ut mitt barn i den stora vida världen.

Rapporten är en sammanställning av den analys av könsfördelningen hos 45 techbolag och intervjuer med 16 av dem om jämställdhet, mångfald och inkludering inom tech som jag genomförde under 2020. 

Målet var att:

 1. Identifiera nuläget hos ett urval techbolag i fråga om könsfördelning
 2. Identifiera utmaningar de upplever att attrahera, rekrytera och behålla kvinnor
 3. Identifiera best practices som leder till verklig förändring.

Jag valde att titta på könsfördelning då det är något bolag måste rapportera i sina årsredovisningar men genom intervjuerna diskuterade vi inte bara utmaningen kopplat till kön inom tech utan från ett brett mångfalds- och inkluderingsperspektiv.

Under arbetet blev det tydligt att det var tre områden som stod ut i fråga om att uppnå resultat vad gäller mer balanserad könsfördelning och inkludering.

1. Ledarskap

Det finns ingen tvekan om att ifall ledande personer inte är aktiva och stöttar arbetet för ökad jämställdhet, uppnås inga långsiktiga hållbara resultat. I alla intervjuade bolag som har över 30% kvinnor är VD drivande.

Det är ledare som håller frågorna levande i vardagen, pushar varandra och andra chefer i organisationen, backar de initiativ som drivs och förväntar sig resultat.

Det är ledare som inte bara säger de rätta sakerna utan också är aktiva i att utveckla organisationen i en inkluderande riktning för att alla ska känna sig välkomna, sedda och uppskattade.

Inkluderande ledarskap handlar bland annat om att ha en nyfikenhet, kulturell intelligens, att vara samarbetsfokuserad, ha ett engagemang, mod och självinsikt. Läs mer om inkluderande ledarskap i den här intressanta artikeln från Deloitte: The six signature traits of inclusive leadership (2016).

2. Inkluderande processer

Bolagen som jag intervjuade lyfte några processer som extra viktiga, bland annat kommunikation, lönesättning och employer branding. Men den process som alla bolag som nått 30%+ andel kvinnor arbetar med, är…..rekryteringsprocessen.

Flera delade med sig av hur de kommit till en punkt där de insett att de inte kan luta sig tillbaka och rekrytera genom sina vanliga nätverk eller genom rekryteringsfirmor och hur de insett att omedvetna preferenser/unconscious bias påverkat rekryteringsbeslut på sätt som riskerar att leda till mindre mångfaldsrika organisationer.

Några tips är att:

 • Ta fram en långsiktig rekryteringsstrategi
 • Kartlägga kompetensbehov med ett omvärlds/framtidsperspektiv
 • Ge HR en mer aktiv roll i rekryteringsprocessen
 • Utföra en grundlig översyn av processen i vilken man identifierar och åtgärdar fallgropar och risker som leder till en exkluderande process
 • Implementera målstyrda rekryteringsprocesser

En stor del i det här arbetet innebär att sätta in kunskapshöjande insatser till chefer, HR och andra personer delaktiga i rekrytering för att attrahera och rekrytera från en så bred bas som möjligt, och därmed hittar den bästa kompetensen.

Några av bolagen, både stora och små, berättade om att det blir ringar på vattnet av det här arbetet. När de förändrat sina rekryteringsprocesser och uppnått en högre andel kvinnor leder det i sin tur till att de lyckas attrahera och rekrytera ännu fler kvinnor.

Hur arbetar din organisation för att rekrytera så brett och så kompetensbaserat som möjligt?

3. Värderingar och arbetsmiljö – alla är kulturbärare!

Utöver att attrahera och rekrytera kvinnor till teknikbolag är det minst lika viktigt, om inte ännu viktigare, att bygga inkluderande arbetsmiljöer. Miljöer i vilka kvinnor, och andra underrepresenterade grupper, känner att de trivs, utvecklas och vill stanna kvar i. Flera bolag driver till exempel nätverk för kvinnor, mentorprogram eller arrangerar olika slags evenemang. Dessa aktiviteter är värdefulla forum för kvinnor som en underrepresenterad grupp att samlas inom, dela erfarenheter, stötta varandra och bygga gemenskap. Men det räcker såklart inte, man behöver rikta fler ansträngningar mot den omgivande miljön och människorna i den, för att utveckla arbetsmiljön och kulturen.

Till exempel genom att:

 • Följa upp och kontinuerligt se över hur man lever sina värderingar i praktiken
 • Agera när någon inte lever upp till de värderingar som man kommit överens om
 • Arbeta med tydligare processer för karriärutveckling, till exempel genom strukturerad successionsplanering för att bygga pipeline för ledarskapspositioner och talangutveckling
 • Utbilda och engagera alla, inte bara kvinnor (!) i arbetet för en mer jämställd och inkluderande organisation

En intressant aspekt som lyftes av några av bolagen är att det här arbetet har blivit en konkurrensfördel då man märker att unga på arbetsmarknaden söker sig till arbetsgivare som kan visa att de är värderingsstyrda i praktiken, snacka om ett tilltalande business case!

Jag lade ner en stor del tid, arbete och engagemang i projektet som jag länge drömt om. Att öka förändringstakten är en av mina största drivkrafter och min förhoppning var att rapporten skulle ge värdefulla, konkreta och praktiska tips på hur vi kan göra tech mer inkluderande. Och häromdagen fick jag feedback att den varit till stor hjälp för en organisation i deras arbete, vilken härlig boost! 

Vill du läsa rapporten? Kommentera inlägget här eller kontakta mig så mejlar jag den till dig!